Zlikvidovať nefukčnú spoločnosť je častokrát jediné riešenie

Mimosúdne vyrovnanie majetkových pomerov je určený postup, ktorý upravuje zákonník práce a osobitné právne predpisy pri zanikaní vzťahov subjektu v likvidácii. Celý proces je časovo, ale aj právne veľmi náročný, spája sa s ním množstvo ekonomických a právnych pomerov bez právneho nástupcu. Na subjekt v likvidácii čaká veľa povinností, ktoré treba podľa zákona dodržať, a tak je dobré, ak sa s týmto problémom obrátite na odborníka.

Mnohé procesy sú časovo náročné

Existujú spoločnosti, ktoré sa zaoberajú tým, že vybavia všetky náležitosti ohľadom likvidácie spoločnosti za vás. Za určité poplatky vybavia zápisy z valného zhromaždenia, kompletné znenie zakladateľskej listiny, podpisové vzory likvidátora, podania na súd, vyhotovia zápisnice, zverejnia texty v obchodnom vestníku, výmazy z OR a mnohé iné nutné úkony. Cena však nezahŕňa súdne a správne poplatky vo výške asi 66,- eur a tiež tam nie je zarátaná likvidácia sro likvidačná účtovná súvaha či účtovná uzávierka. Cena kompletnej likvidácie je iba 599,- eur.

Celá likvidácia sa dá rozdeliť na tri etapy:

-1.krok je prvotné rozhodnutie o začatí likvidačného procesu, to znamená ku dňu jej zrušenia. Úplné zrušenie spoločnosti však nastáva dňom, keď toto rozhodnutie prijme valné zhromaždenie. Potom sa vyhotoví zápisnica, no dôležité je ešte predtým zistiť účtovný stav spoločnosti a urobiť aj mimoriadnu účtovnú uzávierku.

-2.krok zahŕňa likvidáciu spoločnosti, čo je samotný jej priebeh. V OR treba dopísať poznámku „v likvidácii“, likvidátora, ktorý je za celý proces zodpovedný, vyzvú sa veritelia na prihlásenie svojich požiadaviek v lehote najviac do 3 mesiacov. Výzva sa uverejní v Obchodnom vestníku a urobia sa aj zmeny v zápise OR.

Administratívne úkony sú dôležité

-3.krok je výmaz likvidovanej spoločnosti z obchodného registra. Treba vykonať účtovnú uzávierku, záverečnú správu o celom procese a tiež návrh rozdelenia zostatku medzi spoločníkmi. Potom sa podá návrh na výmaz s.r.o. z OR, ku ktorému treba doložiť aj súhlas správcu dane a listiny, ktoré schváli valné zhromaždenie. Oznámenie o likvidácii sa podáva aj všetkým dotknutým inštitúciám.